text.skipToContent text.skipToNavigation

Management životního prostředí

Respektování našeho přirozeného prostředí a životních podmínek pro příští generace má pro společnost Keller & Kalmbach zvláštní hodnotu.

Organizace

Ačkoli společnost Keller & Kalmbach jako čistě obchodní firma není vysoce relevantní z pohledu ochrany životního prostředí, je u nás toto téma zapsáno velkým písmem.

S naším pověřencem pro ochranu životního prostředí, který je přímo podřízený vedení firmy, a s pomocí integrace systému pro ochranu životního prostředí do našeho systému řízení kvality certifikovaného podle DIN EN ISO 9001:2015 a VDA  6.2 neustále klademe důraz na dodržování veškeré legislativy v oblasti životního prostředí. 

Dále se společnost Keller & Kalmbach od roku 2007 úspěšně podílí na ekologické iniciativě Ökoprofit, kterou zaštiťují německé průmyslové a obchodní komory (IHK) a město Mnichov. Od této doby se provádí podrobná bilance dopadů na životní prostředí. Sledujeme veškeré údaje o spotřebě z oblasti energií a emisí, odpadů a vody. Opatření pro snížení spotřeby odvozená z těchto poznatků jsou v rámci pravidelných auditů přezkoumávána pracovníky IHK, resp. města Mnichova s důrazem na jejich smysluplnost.

V letech 2011 a 2012 se společnost Keller & Kalmbach úspěšně podílela na programu „Provozní management mobility“ podpořeném z veřejných prostředků města Mnichova. Management mobility je metoda pro ovlivnění poptávky po dopravě s cílem zajistit efektivnější, ekologičtější, sociálně přívětivější a udržitelnější osobní dopravu. Na základě informací, komunikace, motivace, koordinace a služeb jsou zaměstnanci vedeni k tomu, aby změnili své chování v oblasti mobility a svůj pohled na téma mobility.

Ochrana životního prostředí zahrnuje všechny oblasti podniku a musí být uplatňována všemi zaměstnanci. To se děje díky implementaci našich koncepcí pro ochranu životního prostředí do procesních struktur a také díky motivaci našich zaměstnanců k odpovědnému chování z pohledu životního prostředí.

Oblasti

Společnosti Keller & Kalmbach se týkají následující oblasti ochrany životního prostředí:

Likvidace použitých obalů, šrot a jiné odpady z kancelářského provozu

  • Použití vícenásobně použitelných obalů u zásilek (KLT)
  • Použití opětovně použitelných přepravních a skladových nádob
  • Třídění odpadu díky poskytnutí třídicích nádob na shromáždění opětovně použitelných materiálů


Odpadní vody

  • Odpadní vody vznikají výhradně v sanitární oblasti, neboť nedochází k žádnému zpracování ani výrobě

Emise škodlivin z vytápění a vozidel

  • Moderní systémy vytápění ve všech pobočkách
  • Používaná vozidla odpovídají nejnovější generaci z hlediska emise škodlivin


Spotřeba energie

  • Použití výpočetní techniky s energeticky úsporným režimem

Politika životního prostředí

Jako odpovědná firma cítíme zvláštní závazek také v oblasti ochrany životního prostředí. Se systémem managementu životního prostředí EMAS a s neustálou snahou o ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů přispíváme k lepšímu zacházení se životním prostředím – i díky zapojení všech zaměstnanců.

Na základě odpovědnosti za člověka a životní prostředí uplatňuje společnost Keller & Kalmbach GmbH následující zásady v oblasti politiky životního prostředí:

1. Zavazujeme se chránit životní prostředí.
2. Spotřebu zdrojů je třeba omezit na minimum.
3. Chceme optimalizovat využití energií v našem podniku a snažíme se zvýšit podíl obnovitelných energií.
4. Všichni zaměstnanci jsou v souladu se svou rolí v procesu ochrany životního prostředí odpovídajícím způsobem informováni, kvalifikováni a motivováni. Jsou vedeni k dodržování těchto zásad a k plnění všech závazných povinností. Zaměstnanci jsou zapojování do konkrétních opatření pro ochranu životního prostředí. Pracovní prostředí je zařízeno podle ekologických standardů.
5. Informujeme naše dodavatele a zákazníky o našich snahách v oblasti ochrany životního prostředí.
6. Přebíráme odpovědnost za budoucnost příštích generací.
7. V rámci průběžného zlepšování našeho systému managementu životního prostředí se cíle a programy v oblasti životního prostředí kontrolují při pravidelných auditech.
8. Zavazujeme se k průběžnému zlepšování aktivit v oblasti životního prostředí, k omezování zatížení životního prostředí a k dalšímu zlepšování systému managementu životního prostředí.
9. Naším cílem je dosáhnout souladu mezi ekonomikou a ekologií.

Vedení společnosti Keller & Kalmbach GmbH tímto prohlašuje tuto politiku za závaznou a zajistí, aby byly uvedené směrnice přístupné pro veřejnost.