text.skipToContent text.skipToNavigation

Prohlášení o ochraně údajů

Děkujeme za váš zájem o naší firmu. Ochranu údajů bereme vážně.

Naší webovou stránku můžete používat bez zadání jakýchkoli údajů osobního charakteru. Pokud příslušná osoba chce využít služby našeho podniku prostřednictvím našich webových stránek, může být zapotřebí zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů zapotřebí a zároveň pro něj neexistuje žádný právní důvod, vyžadujeme vždy souhlas příslušné osoby.

Zpracování osobních údajů (jako je např. jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo příslušné osoby) probíhá vždy v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a podle příslušných předpisů na ochranu osobních údajů platných v dané zemi. 

Prostřednictvím následujícího prohlášení o ochraně údajů chceme veřejnost informovat o druhu, rozsahu a účelu osobních dat, která získáváme, využíváme a zpracováváme. Dotčené osoby jsou rovněž tímto prohlášením o ochraně údajů informovány o právech, která jim náleží.

Jako strana, která odpovídá za zpracování údajů, jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, abychom zajistili co nejkomplexnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím našich webových stránek. Přenos dat přes internet však může vykazovat bezpečnostní mezery. Nelze proto garantovat stoprocentní ochranu. Proto nám může každá dotčená osoba samozřejmě sdělit své osobní údaje i alternativními způsoby, např. telefonicky.

1. Vymezení pojmů

Toto prohlášení o ochraně údajů je založeno na vymezení pojmů, které bylo použito evropským zákonodárcem u nařízení GDPR (čl. 4 GDPR). Toto prohlášení o ochraně údajů by mělo být pro každou osobu snadno čitelné i snadno srozumitelné. Vyhlášku GDPR můžete najít pod tímto odkazem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE.

Cílem našeho prohlášení o ochraně údajů je informovat vás jednoduchým a srozumitelným způsobem o zpracování osobních údajů na našich internetových stránkách a prostřednictvím našich aplikací. Aby to bylo možné zajistit, chtěli bychom nejprve vysvětlit použité pojmy. V tomto prohlášení o ochraně údajů jsou kromě jiného použity tyto pojmy:

 • „osobní údaje“ – všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby (dále „dotčená osoba“); jako identifikovatelná se rozumí fyzická osoba, kterou je možné přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména přiřazením k určitému znaku, jako např. ke jménu, identifikačnímu číslu, údajům o poloze, online označení nebo jednomu či více zvláštním označením, která popisují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby;
 • „dotčená osoba“ – každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány osobou odpovědnou za zpracování;
 • „zpracování“ – každá operace provedená s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo každý sled takových operací v souvislosti s osobními údaji, jako je vyžádání, záznam, organizování, správa, ukládání, úprava či změna, načtení, dotaz, použití, zveřejnění předáním, šíření nebo jiná forma poskytnutí, porovnávání či propojení, omezení, vymazání nebo zničení;
 • „omezení zpracování“ – označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování;
 • „profilování“ – každý způsob automatizovaného zpracování osobních údajů, který spočívá v tom, že jsou osobní údaje použity k vyhodnocení určitých osobních aspektů, které se vztahují k fyzické osobě, zejména k analyzování nebo predikci aspektů ohledně pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních zálib, zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu či změny místa pobytu této fyzické osoby;
 • „odpovědná osoba“ – fyzická nebo právnická osoba, úřad, ústav nebo jiná instituce, která sama nebo společně s jinými stranami rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a způsoby tohoto zpracování dány unijním právem či právem členských států, pak může být odpovědná osoba, resp. určitá kritéria jejího jmenování vyplynout z unijního práva nebo z práva členských států;
 • „příjemce“ – fyzická nebo právnická osoba, úřad, ústav či jiná instituce, které jsou osobní údaje předávány, nezávisle na tom, zda se v jejím případě jedná o třetí osobu, nebo nikoli. Úřady, které v rámci daného požadavku na vyšetřování podle unijního práva nebo práva členských států mohou obdržet osobní údaje, však nejsou považovány za příjemce; zpracování těchto údajů uvedenými úřady probíhá v souladu s platnými předpisy na ochranu údajů podle účelu zpracování;
 • „třetí osoba“ – fyzická nebo právnická osoba, úřad, ústav či jiná instituce, kromě dotčené osoby, odpovědné osoby, zpracovatele zakázky a osob, které jsou na bezprostřední zodpovědnost odpovědné osoby nebo zpracovatele zakázky pověřeny zpracovávat osobní údaje;
 • „svolení“ dotčené osoby – každý projev svobodné vůle projevený informovaným způsobem a bez nedorozumění, předaný ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačně potvrditelného jednání, kterým dotčená osoba dává najevo, že souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají.

2. Jméno a kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování 

Tyto pokyny pro ochranu údajů platí pro zpracování údajů těmito osobami:

Odpovědná osoba: 

Keller & Kalmbach GmbH, zastoupená jednateli 

Hans van der Velden, Gerhard Hemmer, Rudolf Karl, Thomas Obermeyer

Adresa: Keller & Kalmbach GmbH, Siemensstraße 19, 85716 Unterschleißheim

E-mail: info@keller-kalmbach.com, Telefon: +49 (0)89 – 83950

3. Kontaktní údaje osoby pověřené ochranou údajů:

Korespondenční adresa osoby pověřené ochranou údajů je: 

Keller & Kalmbach GmbH, Telefon +49 (0)89 - 83950, Siemensstraße 19, 85716 Unterschleißheim, Německo.  

Případně může uživatel podniku poslat e-mail na adresu: 

datenschutzbeauftragter@keller-kalmbach.de.

4. Vymazání a zablokování osobních údajů

Provádíme zpracování a ukládání osobních údajů dotčené osoby pouze po dobu, která je zapotřebí k dosažení účelu, pro který byla data uložena, nebo pokud je to vyžadováno platnými zákony, kterým osoba odpovědná za zpracování údajů podléhá.

Pokud účel, pro který byla data uložena, pomine, nebo pokud vyprší zákonem předepsaná lhůta pro ukládání, provede se rutinně zablokování či vymazání osobních údajů v souladu se zákonnými předpisy.

5. Vyžádání a uložení osobních údajů a způsob a účel jejich použití

a) Při návštěvě webové stránky

Naší webovou stránku můžete vždy používat bez zveřejnění vaší identity. Při vyvolání naší webové stránky se přes prohlížeč nainstalovaný na vašem koncovém zařízení automaticky zašlou informace na server, kde jsou naše webové stránky provozovány. Tyto informace se dočasně uloží do souboru LOG. Přitom se bez vašeho přičinění až do doby automatického smazání ukládají následující informace:

 • IP adresa počítače, ze kterého přišel požadavek,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL vyvolaného souboru,
 • webová stránka, ze které byl přístup proveden (referrer URL),
 • použitý prohlížeč a případně operační systém vašeho počítače a název vašeho poskytovatele připojení.

Uvedené údaje zpracováváme k následujícímu účelu:

 • zaručení bezproblémového navázání spojení webové stránky,
 • zajištění komfortního používání naší webové stránky,
 • vyhodnocení systémové bezpečnosti a stability,
 • další administrativní účely.

Právním základem pro zpracování údajů je článek 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů získávání údajů. V žádném případě nevyužíváme získané údaje k účelu, ze kterého bychom vyvozovali důsledky pro vaši osobu.

Kromě toho při návštěvě našich webových stránek využíváme soubory cookie a analytické služby. Bližší vysvětlení k tomuto tématu naleznete v bodech 9 a 11 tohoto prohlášení o ochraně údajů.

b) Při využití našeho kontaktního formuláře

V případě otázek jakéhokoli druhu vám nabízíme možnost s námi navázat kontakt prostřednictvím formuláře zveřejněného na naší webové stránce. Přitom je zapotřebí uvést platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, od koho dotaz pochází a komu na něj máme odpovědět. 

Zpracování údajů za účelem navázání kontaktu s námi probíhá podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a GDPR na základě vašeho dobrovolně uděleného svolení.

Osobní údaje, které získáme použitím kontaktního formuláře, budou po vyřízení vámi odeslaného dotazu automaticky smazány.

c) Při objednávce přes naši webovou stránku

Přes naši webovou stránku se můžete registrovat jako zákazník pro další objednávky. Registrace pro vás má výhodu v tom, že se v případě budoucí objednávky můžete přímo přihlásit do našeho obchodu pomocí e-mailové adresy a hesla, aniž byste museli znovu zadávat vaše kontaktní údaje.

Vaše osobní údaje se přitom zapíší do zadávací matice, zašlou se k nám a uloží. Pokud přes naši webovou stránku provádíte objednávku, požadujeme v případě registrace v online obchodu nejprve následující údaje:

 • oslovení, jméno příjmení
 • platná e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefonní číslo (pevná linka nebo mobil)
 • firma
 • země
 • jazyk
 • obor
 • samostatná podnikající osoba
 • počet zaměstnanců

Získání těchto dat je zapotřebí,

 • abychom vás mohli identifikovat jako našeho zákazníka
 • abychom mohli zpracovat, vyřídit a administrovat vaši objednávku
 • kvůli korespondenci s Vámi
 • pro vyúčtování
 • pro vyřízení případných nároků na záruční plnění a uplatnění případných nároků vůči vám
 • pro zajištění technické administrace našich stránek
 • pro správu našich zákaznických dat
 • abychom vás mohli cenově zařadit jako našeho zákazníka

V rámci objednacího procesu od vás potřebujeme získat souhlas se zpracováním těchto dat.

Zpracování osobních údajů probíhá na základě vaší objednávky a/nebo registrace a je zapotřebí podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b GDPR k uvedeným účelům pro řádné zpracování vaší objednávky a pro oboustranné splnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy.

Osobní údaje, které vyžádáme pro vyřízení vaší objednávky, zůstávají uložené až do uplynutí zákonné lhůty pro uložení a poté jsou smazány, s výjimkou případů, kdy jsme podle článku 6 odst. 1 v. 1 písm. c GDPR kvůli daňovým a obchodněprávním archivačním, resp. dokumentačním povinnostem (podle obchodního zákoníku, daňového zákoníku nebo odvodové vyhlášky) zavázáni k delší archivaci, nebo kdy nám povolíte delší archivaci podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a GDPR.

6. Další informace k právnímu základu zpracování údajů

Čl. 6 I písm. a GDPR slouží společnosti Keller & Kalmbach GmbH jako právní základ pro procesy zpracování, při kterých je zapotřebí získat svolení pro příslušný účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů zapotřebí pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, je zpracování dáno čl. 6 I písm. b GDPR. Totéž platí pro procesy zpracování, které jsou zapotřebí pro provedení předsmluvních opatření, např. v případě poptávek našich služeb a produktů. Pokud společnost Keller & Kalmbach GmbH podléhá právní povinnosti, kvůli které je zapotřebí zpracovávat osobní údaje, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů zapotřebí, aby byly chráněny životně důležité zájmy dotčené osoby nebo jiných fyzických osob. V tomto případě probíhá zpracování na základě čl. 6 I písm. d GDPR. Kromě toho mohou být procesy zpracování založeny na čl. 6 I písm. f GDPR. Na tomto právním základě jsou založeny procesy zpracování, které nejsou začleněny pod žádný z dříve uvedených právních základů, pokud je zpracování zapotřebí pro ochranu oprávněného zájmu společnosti Keller & Kalmbach GmbH nebo třetí strany, pokud zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby nepřevažují. Tyto procesy zpracování jsou nám povoleny zejména proto, neboť byly zvlášť uvedeny evropským zákonodárcem (viz část 47 věta 2 GDPR). 

7. Zohlednění oprávněných zájmů 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm. f GDPR, je oprávněným zájmem společnosti Keller & Kalmbach GmbH provádění a plnění naší obchodní činnosti k prospěchu našich zaměstnanců a společníků.

8. Předávání údajů

Předávání vašich osobních údajů od nás třetím stranám probíhá výhradně v rámci plnění smluv s příslušnými poskytovateli služeb, jako je např. logistická firma pověřená dodávkou a peněžní instituce pověřená vyřízením platby. V případech předání vašich osobních údajů třetím osobám se nicméně rozsah předaných údajů omezuje na nezbytně nutné minimum.

Platební společnost Adyen

Odečtení prostředků z kreditní karty provádí náš partner, společnost Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Z důvodů prevence a odhalování podvodů předáváme vaši IP adresu našemu partnerovi společnosti Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Vaši IP adresu si přitom Adyen BV ukládá. Veškerá data jsou přenášena v zašifrované podobě. Prostřednictvím kontaktů uvedených v tiráži můžete vaše svolení odvolat s platností pro budoucí případy.

Kontrola bonity

Společnost Keller & Kalmbach si případně vyžádá informace o vaší bonitě, pokud zvolíte způsob platby (např. na fakturu), při kterém musí Keller & Kalmbach nejprve provést plnění. Za tímto účelem se v rámci zákonných ustanovení (zejména právních ustanovení na ochranu osobních údajů podle §§ 28a, 28b, 29 spolkového zákona na ochranu údajů) získávají informace o adrese a bonitě od firmy CRIF Bürgel Dortmund GmbH & Co. KG a během trvání obchodního vztahu se zároveň údaje o adrese a bonitě firmě CRIF Bürgel Dortmund GmbH & Co. KG předávají. V případě oprávněného zájmu o informace týkající se adresy a bonity (zejména pro posouzení úvěrů) společnost CRIF Bürgel Dortmund GmbH & Co. KG tyto informace poskytuje, a to včetně takových informací, které byly získány na základě vědecky uznávaných matematickostatistických metod. Další informace o společnosti CRIF Bürgel Dortmund GmbH & Co. KG a jejím způsobu práce naleznete zde: www.crifbuergel-dortmund.de.

Nedochází k předání vašich osobních údajů třetí straně k jiným, než výše uvedeným účelům.

Také předáváme vaše osobní údaje třetí straně pouze tehdy, pokud:

 • jste nám k tomu udělili výslovné svolení podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a GDPR,
 • je předání zapotřebí podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR pro uplatnění, vykonání nebo obhájení právních nároků a není důvod k domněnce, že máte na nepředání údajů převažující zájem z důvodu vaší ochrany,
 • pro předání podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. c GDPR existuje zákonná povinnost, nebo
 • je to podle zákona přípustné a zároveň je to vyžadováno podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b GDPR pro vyřízení smluvních vztahů s vámi.

V rámci procesu objednávky od vás potřebujeme získat souhlas s předáním vašich dat třetím osobám.

9. Použití souborů cookie

Na naší stránce používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které automaticky vytváří vás prohlížeč a ukládají se ve vašem koncovém zařízení (notebook, tablet, smartphone apod.), pokud navštívíte naši webovou stránku. Soubory cookie ve vašem zařízení nezpůsobují žádné škody, neobsahují žádné viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.

Do souborů cookie se ukládají informace, které vzniknou vždy v souvislosti se specifickým koncovým zařízením, které se používá. To však neznamená, že tím získáváme bezprostřední znalost vaší identity.

Použití souborů cookie slouží na jedné straně k tomu, abyste si mohli naši nabídku upravit tak, aby pro vás byla příjemnější. Používáme tak tzv. session cookies, abychom rozpoznali, že jste jednotlivé stránky našeho webu již navštívili. Tyto soubory se po opuštění naší stránky automaticky smažou.

Kromě toho využíváme – také kvůli optimalizaci uživatelské přívětivosti – dočasné soubory cookie, které jsou ve vašem koncovém zařízení uloženy po určitou dobu. Pokud naši stránku znovu navštívíte, abyste využili naše služby, stránka automaticky rozpozná, že jste u nás už byli, jaké údaje jste zadali a jaká nastavení jste provedli, abyste tyto údaje a nastavení nemuseli zadávat znovu.

Dále používáme cookies k tomu, abychom získali statistická data o využití našich webových stránek, a také kvůli optimalizaci naší nabídky pro vás (viz bod 7). Tyto soubory cookie nám umožňují při další návštěvě naší stránky automaticky rozpoznat, že jste už u nás byli. Tyto soubory cookie se po uplynutí určitého nastaveného času automaticky smažou.

Data zpracovávaná prostřednictvím souborů cookie jsou zapotřebí pro uvedené účely kvůli ochraně našich oprávněných zájmů a zájmů třetích osob podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR.

Většina prohlížečů akceptuje soubory cookie automaticky. Můžete však váš prohlížeč nastavit tak, aby se do vašeho počítače žádné soubory cookie neukládaly, nebo abyste vždy obdrželi upozornění, než se založí nový soubor cookie. Kompletní deaktivace souborů cookie však může vést k tomu, že nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky.

10. Odkazy na webové stránky třetích osob

Odkazy zveřejněné na naší webové stránce sestavujeme a kontrolujeme s maximální péčí. Nemáme však žádný vliv na aktuální ani budoucí podobu a obsah propojených stránek. Neodpovídáme za obsah propojených stránek a výslovně odmítáme spojování tohoto obsahu s námi. Za ilegální, chybné či neúplné obsahy nebo za škody, které vzniknou použitím nebo nepoužitím informací, ručí pouze provozovatel webové stránky, na kterou odkaz vede. Záruka ze strany toho, kdo pouze prostřednictvím odkazu upozorňuje na zveřejněnou stránku, je vyloučeno. Za cizí odkazy odpovídáme pouze tehdy, pokud o nich, tj. také o jejich případném protiprávním, resp. trestněprávním obsahu dostaneme informaci a je pro nás technicky možné a proveditelné zabránit používání takového obsahu.

11. Analýza a sledovací nástroje

Níže uvedená a námi používaná sledovací opatření jsou prováděna na základě čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR. S pomocí implementovaných sledovacích nástrojů chceme dosáhnout přizpůsobení stránky vašim potřebám a její další optimalizace. Dále používáme sledovací opatření k tomu, abychom zaznamenali statistiky používání naší webové stránky a vyhodnotili je za účelem optimalizace naší nabídky. Tyto zájmy jsou ve smyslu výše uvedeného předpisu oprávněné.

Příslušné účely zpracování dat a kategorie dat jsou uvedeny v příslušných sledovacích nástrojích.

a) Google Analytics

Za účelem přizpůsobení našich stránek vašim potřebám a jejich další optimalizace využíváme nástroj Google Analytics. Jde o služby pro analýzy webů od společnosti Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jako „Google“). V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované uživatelské profily a používají se soubory cookie (viz bod 5). Informace vytvořené pomocí souborů cookie o vašem využívání této webové stránky, jako

 • typ a verze prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • referrer adresa (předchozí navštívená stránka),
 • název počítače, který provádí přístup (IP adresa),
 • čas zaslání požadavku na server

se zašlou na server společnosti Google umístěný v USA a tam se uloží. Informace se použijí k vyhodnocení používání webové stránky, aby bylo možné sestavit zprávy o aktivitách na stránce a vytvořit další služby spojené s využíváním webové stránky a internetu pro účely výzkumu trhu a přizpůsobení těchto internetových stránek požadavkům uživatele. Zároveň jsou tyto informace v některých případech předávány třetím osobám, pokud je to zákonem vyžadováno nebo pokud třetí osoby tato data zpracovávají na zakázku. V žádném případě se vaše IP nespojí s jinými daty od společnosti Google. IP adresy se anonymizují, takže přiřazení není možné (IP masking).

Instalaci souborů cookie můžete zabránit pomocí příslušného nastavení vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě mohou být některé funkce naší webové stránky využitelné jen omezeně.

Kromě toho můžete zabránit zaznamenání dat (včetně vaší IP adresy), která byla vytvořena pomocí souborů cookie a týkají se vašeho využití webové stránky, případně zpracování těchto dat společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete příslušný doplněk prohlížeče (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Kromě instalace doplňku prohlížeče můžete, zejména u prohlížečů na mobilních koncových zařízeních, zakázat záznam dat přes Google Analytics kliknutím na výše uvedený odkaz. Použije se soubor opt out cookie, který v budoucnu zabrání záznamu vašich dat při návštěvě naší webové stránky. Soubor opt out cookie platí pouze v daném prohlížeči a pouze pro naši webovou stránku a ukládá se ve vašem zařízení. Pokud soubory cookies ve vašem prohlížeči smažete, musíte znovu použít opt out cookie.

Další informace ohledně ochrany údajů v souvislosti se službou Google Analytics naleznete pod níže uvedeným odkazem nebo v nápovědě ke službě Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

12. Zapojení služeb a obsahu třetích stran

V rámci naší online nabídky využíváme na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR) nabídku třetích stran na implementaci jejich obsahu a služeb, jako jsou např. videa nebo fonty písma (níže jednotně označené jako „obsahy“). 

To vždy předpokládá, aby třetí strana nabízející tyto obsahy vždy znala IP adresu uživatele, neboť bez IP adresy nemůže obsah poslat na příslušný prohlížeč. IP adresa je proto zapotřebí k zobrazení těchto obsahů. Snažíme se používat pouze takové obsahy, jejichž příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k dodání obsahu. Poskytovatelé z třetích stran mohou dále používat tzv. pixelové tagy (neviditelné obrázky označované také jako "web beacons") pro statistické nebo marketingové účely. Prostřednictvím "pixelových tagů" je možné vyhodnocovat informace jako provoz návštěvníků na stránkách tohoto webu. Pseudonymizované informace se dále mohou ukládat do souborů cookie na zařízení uživatele a mohou kromě jiného obsahovat technické informace ohledně prohlížeče a operačního systému, odkazující webové stránky, dobu trvání návštěvy a další údaje o využití naší online nabídky, případně mohou být s takovými informacemi spojeny přes další zdroje.

a) AddToAny – Bookmark & Share

Tato webová stránka nabízí prostřednictvím služby AddToAny možnost sdílet obsahy na sociálních sítích. Data jsou získávána pouze tehdy, pokud tyto služby vy sami použijete. Jelikož tyto služby můžete využít pouze v případě, že pro ně vlastníte uživatelský účet a musíte se k nim přihlásit pomocí vlastních přístupových údajů, není odpovědnost od tohoto okamžiku na nás, protože založení uživatelského účtu, tedy členství v sociálních sítích, vyžaduje váš souhlas s příslušnými podmínkami ochrany údajů. Služba AddToAny podle svého prohlášení k ochraně údajů (https://www.addtoany.com/privacy) neukládá žádné osobní údaje, nicméně také používá soubory cookie (viz výše). Zároveň nedostáváme žádná data od služby AddToAny ani data, která vzniknou použitím tlačítka Share. AddToAny představuje možnost přenesení informací na velké množství reklamních sítí. Toto přenesení můžete provést přímo přes http://optout.networkadvertising.org/#/.

b) Youtube

Používáme videa z platformy „YouTube“ poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, opt out: https://adssettings.google.com/authenticated.

c) reCAPTCHA

Používáme službu společnosti Google reCaptcha pro zjištění, zda údaje do našeho kontaktního formuláře nebo formuláře pro newsletter zadává člověk nebo počítač. Na základě následujících údajů Google prověřuje, zda jste člověk, nebo počítač: IP adresa použitého koncového zařízení, webová stránka, kterou u nás navštívíte a ve které je implementovaný systém captcha, datum a doba trvání návštěvy, údaje o použitém prohlížeči a operačním systému, účet Google, pokud jste přihlášený ke službám Google, pohyby myši na plochách reCaptcha a úlohy, při kterých musíte identifikovat obrázky. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Z naší strany existuje oprávněný zájem na zpracování těchto osobních údajů, abychom zajistili bezpečnost naší webové stránky a chránili se před útoky formou automatického zadávání dat.

13. Newsletter

Rozesílání našeho newsletteru je prováděno pomocí kampaně Episerver (dříve optivo® broadmail), což je software pro e-mailový marketing od společnosti Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. E-mailové adresy příjemců našeho newsletteru se nacházejí na serverech společnosti Episerver ve výpočetních centrech v Německu a podléhají zákonům na ochranu osobních údajů platným v Německu. Episerver používá tyto informace k rozesílání newsletterů a vyhodnocení kampaně podle našeho zadání. Dále může Episerver tato data použít k optimalizaci a zlepšení svých vlastních služeb, např. k technické optimalizaci procesů rozesílání a zobrazení newsletteru. Společnost Episerver však údaje o příjemcích našeho newsletteru nevyužívá k tomu, aby je sama kontaktovala, ani tyto údaje nepředává třetím osobám. Bezpečnostní koncepce cloudu pro e-mailovou marketingovou kampaň společnosti Episerver je certifikována podle ISO 27001. Další informace naleznete na https://www.episerver.de/produkte/plattform/episerver-campaign/sicherheit/.

14. Práva dotčených osob

Máte právo:

 • podle čl. 15 GDPR požadovat informaci o vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména můžete požadovat informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým vaše údaje byly nebo budou sděleny, plánované době archivace, existenci práva na úpravu dat, vymazání, omezení či odepření práva, existenci práva na stížnost, původu vašich dat, pokud tato data nebyla získána od vás, nebo o existenci automatické rozhodovací procedury včetně profilování a případných komplexních údajích a jejich podrobnostech;
 • podle čl. 16 GDPR požadovat neprodlenou úpravu nesprávných nebo neúplných dat ve vašich osobních údajích, které jsou u nás uložené;
 • podle čl. 17 GDPR požadovat vymazání vašich osobních údajů, které jsou u nás uložené, pokud jejich zpracování není zapotřebí k uplatnění práva na svobodné vyjádření názoru a svobodný přístup k informacím, ke splnění zákonných povinností, z důvodů veřejného zájmu nebo k uplatnění, vykonání či obraně právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud popíráte správnost těchto údajů, pokud je zpracování údajů protiprávní, ale vy odmítáte jejich vymazání a my data dále nepotřebujeme, zatímco vy je potřebujete k uplatnění, vykonání či obraně právních nároků, nebo pokud jste podle čl. 21 GDPR podali rozpor proti zpracování údajů;
 • podle čl. 20 GDPR požadovat dodání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu nebo požadovat předání těchto údajů jiné odpovědné osobě;
 • podle čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoli odvolat váš souhlas, který jste nám udělili. To má za důsledek, že v budoucnu nebudeme smět pokračovat ve zpracování osobních údajů založeném na tomto souhlasu; a
 • podle čl. 77 GDPR si stěžovat u dozorového úřadu. Zpravidla se v této věci můžete obrátit na dozorový úřad příslušný k místě vašeho obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo k místu sídla naší firmy.

15. Právo na rozpor

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR, máte právo podle čl. 21 GDPR rozporovat zpracování vašich osobních údajů, pokud k tomu existují důvody, které vyplývají z vaší zvláštní situace, nebo pokud se rozpor týká zásahu proti přímé reklamě. V posledním uvedeném případě máte obecné právo na rozpor, které se uplatňuje bez uvedení zvláštní situace.

Pokud chcete uplatnit své právo na rozpor nebo odvolání souhlasu, stačí zaslat e-mail na: widerspruch@keller-kalmbach.de.

16. Bezpečnost údajů

V rámci návštěvy webových stránek používáme rozšířený postup SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování, kterou podporuje váš prohlížeč. Zpravidla se přitom jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč nepodporuje 256bitové šifrování, používáme namísto toho technologii 128bit v3. Jestli se bude příslušná stránka naší internetové prezentace přenášet zašifrovaná, poznáte podle symbolu klíče nebo zámku na spodní stavové liště vašeho prohlížeče.

Podnikáme i jiná vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše data chránili před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou či úplnou ztrátou, zničením nebo nepovolaným přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou dále zlepšována v souladu s vývojem technologií.

17. Aktuálnost a změny tohoto prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně údajů je aktuálně platné a bylo vydáno dne 11. května 2020.

V důsledku dalšího vývoje našich webových stránek a nabídky, která je na nich uvedena, nebo kvůli změně zákonných, resp. úředních postupů může být zapotřebí provést změny tohoto prohlášení o ochraně údajů.